Foti.nl http://t.co/ZEfxBtWGF9 Een nieuwe website met duurzame producten voor Otto Houtwerk.

DESIGNERS TOUCH

webdesign • graphics • illustrations

Wel­kom op mijn port­fo­lio.
Ik ben To­ny Fo­ti, web­de­sig­ner en gra­fisch vorm­gever uit Alk­maar. Als front- en bac­kend de­ve­l­o­per ver­taal ik ei­gen- en be­staan­de ont­wer­pen naar va­li­de HTML en CSS. Ken­nis houd ik up-to-da­te mid­dels cur­sus­sen, boe­ken en in­for­ma­tie op in­ter­net. Af­ge­stu­deerd in In­for­ma­ti­ca en Func­ti­o­neel Be­heer, en­t­hou­si­ast om (uw) idee­ën in de juis­te ba­lans te ver­ta­len naar func­ti­o­na­li­teit en vorm­ge­ving. Met be­schik­ba­re mid­de­len de best mo­ge­lij­ke user ex­pe­rien­ce cre­ë­ren.

Diensten

Webdesign

Van­uit een pas­sie voor de­sign en in­te­res­se in de mo­ge­lijk­he­den van het web is in 2004 Fo­ti.NL op­ge­richt en ge­groeid tot een web­de­sign­bu­reau met fo­cus op in­ter­ac­tie en vorm­ge­ving. Lees meer...

Graphics

Beeld­be­wer­king is een ver­za­mel­naam waa­r­on­der ik di­ver­se dien­s­ten aan­bied. Uit­no­di­gin­gen, pos­ters, druk­werk, pre­sen­ta­ties, sli­de­shows om af te spe­len op uw com­pu­ter of een an­der cre­a­tief idee, ik denk graag met u mee om uw wen­sen hie­r­in vorm te geven.

Illustrations

Il­lu­stra­ties -al dan niet ge­a­ni­meerd- in vec­tor for­maat om met be­houd van kwa­li­teit te scha­len.
Webdesign / Interaction design / Responsive / Animatie / Flash / CMS
Logo / Icons / Brands / Brochures / Flyers / Posters / Foto Retouchatie
Illustraties / Typografie / Vector Illustratie / Vector Animatie (Flash)

Portfolio

.

Contact

Foti.NL - Webdesign
Spoorstraat 5
1815 BG Alkmaar
T: 072 511 88 11
M: 06 129 29 222